تالیفی نظری

ترجمه‌ای نظری

تالیفی داستانی

خاطرات

بازآفرینی و بازنویسی

ترجمه‌ای داستانی

فعالیت در نشریات پژوهشی

ترجمه‌شده به زبان‌های دیگر